Posted in عطا محمد انیق اشرفی

جوهر عشق – عطا محمد انیق اشرفی

جوهر عشق عشق باشد جوهری در پیچ و تاب زندگی مهربانی هاست شمع و آفتاب زندگی جوهری را بی عرض هایش کجا بینی بچشم آب…

Continue Reading...
Posted in عطا محمد انیق اشرفی

حرفِ دل – عطا محمد انیق اشرفی

حرفِ دل شعر ها از جوشِ دل با همگرایی بهتر است راز و رمزَ از معرفت با هر ندایی بهتر است شعر می آید زمانی…

Continue Reading...
Posted in عطا محمد انیق اشرفی

چنان شوق عبادت کرده بودم – عطا محمد انیق اشرفی

چنان شوق عبادت کرده بودم ولی از روی عادت کرده بودم چه بهتر اینکه با دانش کنم کار نه سیری با سعادت کرده بودم “عطا…

Continue Reading...
Posted in عطا محمد انیق اشرفی

چشمکِ جانانه – عطا محمد انیق اشرفی

چشمکِ جانانه چشم وابرو که بزد چشمکِ جانانه ز عشق عدم آورد برون زیورِ دردانه ز عشق گوهری را به صدف کرده به دریا که…

Continue Reading...
Posted in عطا محمد انیق اشرفی

چشمِ تر – عطا محمد انیق اشرفی

چشمِ تر هر آنکس گشت عاشق او همیشه چشم تر دارد بداند عاشق از معشوق و دل از دل خبر دارد بیابی چشمِ تر را،…

Continue Reading...
Posted in عطا محمد انیق اشرفی

چشمانِ گریان – عطا محمد انیق اشرفی

چشمانِ گریان روح و جانم بودِیَ اما ذهنِ نادان داشتم از فراقت بی سبب چشمانِ گریان داشتم هجرِ تو عین وصال است و فراقت زندگی…

Continue Reading...
Posted in عطا محمد انیق اشرفی

جلوه یِ زیبا – عطا محمد انیق اشرفی

جلوه یِ زیبا جستم مثالِ او، رخِ پیدا نمی شود بی غیرِ مهرِ او، دلِ شیدا نمی شود مجنون اگر شویم، سرِ کوی هر بتی…

Continue Reading...
Posted in عطا محمد انیق اشرفی

جلوه یِ جمال – عطا محمد انیق اشرفی

جلوه یِ جمال از جلوه یِ جمالت در دل خمار دارم بارش ز ابرِ رحمت، چشم انتظار دارم بینم تو را به خوابم، ای نورِ…

Continue Reading...
Posted in عطا محمد انیق اشرفی

جلوه یِ تابان – عطا محمد انیق اشرفی

جلوه یِ تابان افسونگری یِ در دل خمخانه نهادند با شمع ببین شعله به پروانه نهادند هر زاهدِ عاقل به ریاضت بکشد عمر لیکن که…

Continue Reading...
Posted in عطا محمد انیق اشرفی

تنِ پر شرر – عطا محمد انیق اشرفی

تنِ پر شرر تو شمعِ روشنی هستی که از آن بی خبر بودم؟ تو ای مهتابِ شب ها از غمت با چشمِ تر بودم تو…

Continue Reading...