Posted in متفرقات صائب تبریزی

مگر شمشیر او امروز آب تازه ای دارد؟ – صائب تبریزی

مگر شمشیر او امروز آب تازه ای دارد؟ که در هر بخیه زخمم زیر لب خمیازه ای دارد نشانی هاست غیر از ناله درد عشقبازان…

Continue Reading...
Posted in متفرقات صائب تبریزی

مگر پروانه حرفی از کنار و بوس می گوید؟ – صائب تبریزی

مگر پروانه حرفی از کنار و بوس می گوید؟ که شمع امشب سخن از پرده فانوس می گوید مزن حرف سبکباری که پیوند تعلق را…

Continue Reading...
Posted in متفرقات صائب تبریزی

مگر از ناله بلبل دل ما بگشاید – صائب تبریزی

مگر از ناله بلبل دل ما بگشاید ورنه پیداست چه از باد صبا بگشاید می تواند گره از غنچه پیکان وا کرد هر نسیمی که…

Continue Reading...
Posted in متفرقات صائب تبریزی

مصفا چون شود دل در غبار تن نمی گنجد – صائب تبریزی

مصفا چون شود دل در غبار تن نمی گنجد که چون شد صیقلی آیینه در گلخن نمی گنجد به هم پیچید خرسندی زبان شکوه ما…

Continue Reading...
Posted in متفرقات صائب تبریزی

مصر روشن ز جمال مه کنعان نشود – صائب تبریزی

مصر روشن ز جمال مه کنعان نشود تا برافروخته از سیلی اخوان نشود خواریی هست به دنبال خودآرایی را پرطاوس محال است مگس ران نشود

Continue Reading...
Posted in متفرقات صائب تبریزی

مست ناز من چنین مغرور و بی پروا مباش – صائب تبریزی

مست ناز من چنین مغرور و بی پروا مباش پادشاه عالمی، در حکم استغنا مباش حسن چون تنها شود، از چشم خود دارد خطر در…

Continue Reading...
Posted in متفرقات صائب تبریزی

مس وجود مرا درد کیمیا باشد – صائب تبریزی

مس وجود مرا درد کیمیا باشد طلای بی غش من درد بی دوا باشد حصار عافیت من شده است درویشی دعای جوشن من نقش بوریا…

Continue Reading...
Posted in متفرقات صائب تبریزی

مژگان من ز اشک دمی بی گهر نبود – صائب تبریزی

مژگان من ز اشک دمی بی گهر نبود این شاخ بی شکوفه لخت جگر نبود آیینه ات ز دود خط آخر سیاه شد خط بر…

Continue Reading...
Posted in متفرقات صائب تبریزی

مرغ من در بغل بیضه هم آزاد نبود – صائب تبریزی

مرغ من در بغل بیضه هم آزاد نبود آشیان هیچ کم از خانه صیاد نبود دل بی درد من از خواب فراموشی جست نامه دوست…

Continue Reading...
Posted in متفرقات صائب تبریزی

مردم ز حد خویش برون پا نهاده اند – صائب تبریزی

مردم ز حد خویش برون پا نهاده اند راه هزار تفرقه بر خود گشاده اند بسته است روزگار جهان را به کار گل یکسر به…

Continue Reading...