Posted in مختارنامه عطار

جانا نه یکیام نه دوام اینت عجب! – مختارنامه – عطار نیشابوری

جانا نه یکیام نه دوام اینت عجب! نه کهنهٔ عشقم نه نوام اینت عجب! پیوسته نشسته میروم اینت عجب! نه با توام و نه بیتوام…

Continue Reading...
Posted in مختارنامه عطار

جانا گل بین جامهٔ چاک آورده – مختارنامه – عطار نیشابوری

جانا گل بین جامهٔ چاک آورده وز غنچه صباش بر مغاک آورده می خور که صبا بسی وزد بی من و تو ما زیر کفن…

Continue Reading...
Posted in مختارنامه عطار

جانا که به جای تو تواند بودن – مختارنامه – عطار نیشابوری

جانا که به جای تو تواند بودن دل را چه به جای تو تواند بودن در هر دو جهان نیست کسی را ممکن چیزی که…

Continue Reading...
Posted in مختارنامه عطار

جانا غم عشقت دل و دینم نگذاشت – مختارنامه – عطار نیشابوری

جانا غم عشقت دل و دینم نگذاشت یک ذرّه گمانم و یقینم نگذاشت گفتم که ز دستِ تو کنم بر سرْ خاک خود عشقِ رخت…

Continue Reading...
Posted in مختارنامه عطار

جانا صد ره بمُردم از حیرانی – مختارنامه – عطار نیشابوری

جانا صد ره بمُردم از حیرانی بار دگرم زنده چه میگردانی چون شرح دهم این همه سرگردانی گر من بنگویم تو همه میدانی

Continue Reading...
Posted in مختارنامه عطار

جانا غمِ عشق تو بجان نتوان داد – مختارنامه – عطار نیشابوری

جانا غمِ عشق تو بجان نتوان داد یک ذرّه به ملک دو جهان نتوان داد در بادیهٔ عشق تو هردل کافتاد هرگز دیگر از او…

Continue Reading...
Posted in مختارنامه عطار

جانا زغمت بسوختی جان، ما را – مختارنامه – عطار نیشابوری

جانا زغمت بسوختی جان، ما را نه کفر گذاشتی نه ایمان، ما را چون دانستی که نیست درمان، ما را سر در دادی بدین بیابان،…

Continue Reading...
Posted in مختارنامه عطار

جانا ز میانِ من و تو دست کراست – مختارنامه – عطار نیشابوری

جانا ز میانِ من و تو دست کراست گر شرح دهم چنین نمیآید راست گر من منم، از چه میندانم خود را ور من نه…

Continue Reading...
Posted in مختارنامه عطار

جانا ز غم عشق تو سرگردانم – مختارنامه – عطار نیشابوری

جانا ز غم عشق تو سرگردانم من در طلب تو از میانِ جانم گفتی که به ترک جان بگو تا برهی چون تو به میان…

Continue Reading...
Posted in مختارنامه عطار

جانا ز غم عشق تو جانم خون شد – مختارنامه – عطار نیشابوری

جانا ز غم عشق تو جانم خون شد هر دم ز تو دردی دگرم افزون شد زان روز که دل جان و جهان خواند ترا…

Continue Reading...