Posted in مختارنامه عطار

جانا! غم تو فکند در کوی مرا – مختارنامه – عطار نیشابوری

جانا! غم تو فکند در کوی مرا چون گوی روان کرد به هر سوی مرا گر آه برآرم ازدل پرخونم خونی بچکد از بن هر…

Continue Reading...
Posted in مختارنامه عطار

جانا! ز همه جهان نشستم برتر – مختارنامه – عطار نیشابوری

جانا! ز همه جهان نشستم برتر سربازان را چو دیده هستم در خور در باز کن و ببین که هستم بر در وز دستِ سرِ…

Continue Reading...
Posted in مختارنامه عطار

جانا! ز غم عشق تو فریاد مرا – مختارنامه – عطار نیشابوری

جانا! ز غم عشق تو فریاد مرا کز عشق تو جز دریغ نگشاد مرا هر ذرّه اگر گره گشایی گردد حل کی شود این واقعه…

Continue Reading...
Posted in مختارنامه عطار

جانا! ز غمت این دل دیوانه بسوخت – مختارنامه – عطار نیشابوری

جانا! ز غمت این دل دیوانه بسوخت در دام بر امّید یکی دانه بسوخت از بس که دل خام طمع سودا پخت در خامی و…

Continue Reading...
Posted in مختارنامه عطار

جانا! دل و جانم آتش افروز از تست – مختارنامه – عطار نیشابوری

جانا! دل و جانم آتش افروز از تست ناسازی این بخت جگرسوز از تست شب نیست که روز دل فرومینشود خوش باد شبت که دل…

Continue Reading...
Posted in مختارنامه عطار

جانا! دل من زیر و زبر خواهد شد – مختارنامه – عطار نیشابوری

جانا! دل من زیر و زبر خواهد شد در پای غمت عمر بسر خواهد شد دم دم به دمی که نیم جانی است گرو خوش…

Continue Reading...
Posted in مختارنامه عطار

جانا! چو ز سر تا قدمت جمله نکوست – مختارنامه – عطار نیشابوری

جانا! چو ز سر تا قدمت جمله نکوست سر تا قدم جهان ترا دارم دوست من بی تو همه مهر تو دارم در مغز تو…

Continue Reading...
Posted in مختارنامه عطار

جانا! جانی عاشق روی تو مراست – مختارنامه – عطار نیشابوری

جانا! جانی عاشق روی تو مراست افتادگییی بر سر کوی تو مراست هرگز نتوان گفت –یقین میدانم آن قصه که با هر سر موی تو…

Continue Reading...
Posted in مختارنامه عطار

جانا! جانم ز قعر دریای حضور – مختارنامه – عطار نیشابوری

جانا! جانم ز قعر دریای حضور دُرّی عجب است غرق چندینی نور گرچه تن من ز کار دورست ولیک یک لحظه نهیی ز خاطرِ جانم…

Continue Reading...
Posted in مختارنامه عطار

جانا! تو کجائی که نیازم بینی – مختارنامه – عطار نیشابوری

جانا! تو کجائی که نیازم بینی وین نالهٔ شبهای درازم بینی از ضعف چنانم که نیایم در چشم گر بازآئی مدان که بازم بینی

Continue Reading...