Posted in قصائد صائب تبریزی

قصیده اول در مدح شاه عباس دوم و تهنیت ورود او به اصفهان – صائب تبریزی

قصیده اول در مدح شاه عباس دوم و تهنیت ورود او به اصفهان منت ایزد را که با اقبال و دولت همعنان روی در برج…

Continue Reading...
Posted in قصائد صائب تبریزی

قصیده اول در مرثیه شاه صفی – صائب تبریزی

قصیده اول در مرثیه شاه صفی پادشاهی و جوانی سد راه او نشد کرد چون ادهم ز ملک عالم فانی کنار در خور اقبال روزافزون…

Continue Reading...
Posted in قصائد صائب تبریزی

در مدح شاه سلیمان و تاریخ بنای عمارت هشت بهشت – صائب تبریزی

در مدح شاه سلیمان و تاریخ بنای عمارت هشت بهشت اصفهان شد غیرت افزای بهشت جاودان زین بنای تازه سلطان سلیمان زمان صاحب اقبالی که…

Continue Reading...
Posted in قصائد صائب تبریزی

در توصیف جشن بهار و مدح نواب ظفرخان – صائب تبریزی

در توصیف جشن بهار و مدح نواب ظفرخان تذرو بال فشان گردد از غبار بسنت رود بهار به گرد از گل عذار بسنت گذشت فصل…

Continue Reading...
Posted in قصائد صائب تبریزی

در افتتاح پل خواجو – صائب تبریزی

در افتتاح پل خواجو اصفهان یک دل روشن ز چراغان شده است پل ز آراستگی تخت سلیمان شده است باده چون سیل ز هر چشمه…

Continue Reading...
Posted in قصائد صائب تبریزی

قصیده دوم در مدح شاه صفی – صائب تبریزی

قصیده دوم در مدح شاه صفی ای روی چون بهشت ترا کوثر آینه رخسار آتشین ترا مجمر آینه در جلوه گاه حسن تو چون پرده…

Continue Reading...
Posted in قصائد صائب تبریزی

در مدح شاه عباس دوم و تاریخ اتمام بنای تالار عالی قاپو – صائب تبریزی

در مدح شاه عباس دوم و تاریخ اتمام بنای تالار عالی قاپو منت ایزد را که از لطف خدای مستعان عالم افسرده شد از باد…

Continue Reading...
Posted in قصائد صائب تبریزی

در توصیف اشرف – صائب تبریزی

در توصیف اشرف کیمیای خوشدلی خاک دیار اشرف است صیقل دلها هوای بی غبار اشرف است آسمان یک برگ سبز از نوبهار اشرف است عشرت…

Continue Reading...
Posted in قصائد صائب تبریزی

قصیده اول در مدح شاه صفی – صائب تبریزی

قصیده اول در مدح شاه صفی نشست گل به سریر چمن سلیمان وار گشود چون پریان بال، ابر گوهربار شکوه از افق شاخ همچو صبح…

Continue Reading...
Posted in قصائد صائب تبریزی

قصیده چهارم در مدح شاه عباس دوم – صائب تبریزی

قصیده چهارم در مدح شاه عباس دوم کرد میزان حساب آماده بهر خاکیان از شب و روز مساوی میر عدل نوبهار از شکوفه نامه اعمال…

Continue Reading...