Posted in غزلیات صائب تبریزی

شد جدا از زخم من آن خنجر سیراب سبز – صائب تبریزی

شد جدا از زخم من آن خنجر سیراب سبز چون بماند ازروانی، زود گردد آب سبز آب بی یاران مخور کز خجلت تنها خوری خضر…

Continue Reading...
Posted in غزلیات صائب تبریزی

شراب روز دل لاله را سیه دارد – صائب تبریزی

شراب روز دل لاله را سیه دارد ازین سخن مگذر سرسری که ته دارد فروغ مشعل خورشید کرم شب تاب است چنین که زلف تو…

Continue Reading...
Posted in غزلیات صائب تبریزی

کجا ز دایره عشق، حسن بیرون است؟ – صائب تبریزی

کجا ز دایره عشق، حسن بیرون است؟ سیاه خیمه لیلی ز آه مجنون است مسیح سوزن خود گو به هرزه تیز مکن که چشم آبله…

Continue Reading...
Posted in غزلیات صائب تبریزی

لاله شبنم فریبت برگ گل را آب کرد – صائب تبریزی

لاله شبنم فریبت برگ گل را آب کرد در مذاق لعل، آب و رنگ را خوناب کرد از نگاه گرم من حسن تو عالمسوز شد…

Continue Reading...
Posted in غزلیات صائب تبریزی

کسی از زلف پریشان خونبهای دل نمی گیرد – صائب تبریزی

کسی از زلف پریشان خونبهای دل نمی گیرد صبا را کس به خون لاله بسمل نمی گیرد زبخششهای عشق (پاک) طینت سینه ای دارم که…

Continue Reading...
Posted in غزلیات صائب تبریزی

لرزید بس که دل به تن ناتوان ما – صائب تبریزی

لرزید بس که دل به تن ناتوان ما خالی ز مغز شد قلم استخوان ما پر گل بود ز مهر خموشی دهان ما در کام…

Continue Reading...
Posted in غزلیات صائب تبریزی

کم نگردد میهمان از خانه چون آیینه ام – صائب تبریزی

کم نگردد میهمان از خانه چون آیینه ام نیست قفلی بردر کاشانه چون آیینه ام هر غبار آلوده ای کز خاک بر دارد مرا شسته…

Continue Reading...
Posted in غزلیات صائب تبریزی

ما به دنیا نه پی ناز و نعم آمده ایم – صائب تبریزی

ما به دنیا نه پی ناز و نعم آمده ایم بهر تحصیل غم و درد و الم آمده ایم دامن از ما مکش ای ساحل…

Continue Reading...
Posted in غزلیات صائب تبریزی

که یابد رهایی ز دام نگاهش ؟ – صائب تبریزی

که یابد رهایی ز دام نگاهش ؟ که یک حلقه اوست چشم سیاهش دل تنگ با جلوه اش چون برآید؟ گه گردون غباری است از…

Continue Reading...
Posted in غزلیات صائب تبریزی

ما رخت خود به گوشه عزلت کشیده ایم – صائب تبریزی

ما رخت خود به گوشه عزلت کشیده ایم دست از پیاله، پای ز صحبت کشیده ایم مشکل به تازیانه محشر روان شود پایی که ما…

Continue Reading...