Posted in مختارنامه عطار

تا هیچ وجود و عدمت میماند – مختارنامه – عطار نیشابوری

تا هیچ وجود و عدمت میماند نیک و بد و شادی و غمت میماند مرده شو و دم مزن که در پردهٔ عشق همدم نشوی…

Continue Reading...
Posted in مختارنامه عطار

خورشید ز سوزِ من سراسیمه بسوخت – مختارنامه – عطار نیشابوری

خورشید ز سوزِ من سراسیمه بسوخت مه را ز طنابِ آه من خیمه بسوخت چون شمع تنم بماند دانی که چه بود یک نیمه در…

Continue Reading...
Posted in مختارنامه عطار

تا چند قفا ز نیک و بد خواهم خورد – مختارنامه – عطار نیشابوری

تا چند قفا ز نیک و بد خواهم خورد خونابهٔ خصم بی خرد خواهم خورد بر سفرهٔ سفلهای اگر بنشینم چون شمع بر آن سفره…

Continue Reading...
Posted in مختارنامه عطار

تا بر ره خلق مینشینی ای دل – مختارنامه – عطار نیشابوری

تا بر ره خلق مینشینی ای دل در خرمن شرک خوشه چینی ای دل گر صبر کنی گوشه گزینی ای دل بینی که درآن گوشه…

Continue Reading...
Posted in مختارنامه عطار

پروانه به شمع گفت عیدِ تو خوش است – مختارنامه – عطار نیشابوری

پروانه به شمع گفت عیدِ تو خوش است قربانم کن که من یزیدِ تو خوش است هم وعدهٔ تو خوش و وعید تو خوش است…

Continue Reading...
Posted in مختارنامه عطار

بنیاد جهان غرور و سوداست همه – مختارنامه – عطار نیشابوری

بنیاد جهان غرور و سوداست همه پنهان نتوان کرد که پیداست همه چه رنج بری که حاصل عمر در آن تا چشم کنی باز دریغاست…

Continue Reading...
Posted in مختارنامه عطار

بس زود به مرگ کردی آهنگ آخر – مختارنامه – عطار نیشابوری

بس زود به مرگ کردی آهنگ آخر گویی رفتی هزار فرسنگ آخر از ناز چو درجهان نمیگنجیدی چون گنجیدی در لحد تنگ آخر

Continue Reading...
Posted in مختارنامه عطار

بر بوی وصال میدویدم همه سال – مختارنامه – عطار نیشابوری

بر بوی وصال میدویدم همه سال گفتی بنشانمت ازین کار محال جانا منِ برخاسته دل شمع توام گر بنشانی مرا بمیرم در حال

Continue Reading...
Posted in مختارنامه عطار

با دانش او بیخبری داند بود – مختارنامه – عطار نیشابوری

با دانش او بیخبری داند بود با غیرت او مختصری داند بود او باشد و دیگری بود اینت محال! تا او باشد خود دگری داند…

Continue Reading...
Posted in مختارنامه عطار

ای هم نفسان فعل اجل میدانید – مختارنامه – عطار نیشابوری

ای هم نفسان فعل اجل میدانید روزی دو سه داد خود ز خود بستانید خیزید و نشینید که خود بعد از این خواهید به هم…

Continue Reading...