Posted in عطا محمد انیق اشرفی غلام قادر حیران

مخمس بر شعر محترم عطا محمد انیق اشرفی – عطا محمد انیق اشرفی

مخمس بر شعر محترم عطا محمد انیق اشرفی نفس ما در زیر پا و خوار باشد بهتر است یا به دست و فارغ از آزار…

Continue Reading...