یادم است، بهاری، که سالی پاری داشتیم – سید مسعود

یادم است، بهاری، که سالی پاری داشتیم.
سبزه ولاله و یار خمار ی داشتیم.
از آن می بچه ای، باده نوش بهار
بر سر هر در ای، لاله نگاری داشتیم.
یادم هست یاران ستارگان سحر،
همه دل،زنجیر شب بود، چه بهار ی داشتیم.
آواز من، آواز چنگ سرود گر شب بود،
از خانه بیرون آی، چنگ بیار، که چه شهسواری داشتیم.
دلم در حسرتی لبانت، تنگ تنگ است، لاله ای بهار،
در مزار دل، یک خرمن گل،یک دشت لاله زاری داشتیم.
عشق آباد
دوشنبه
ساعت ۳:۱۰
۱۸ مارچ
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *