گفتی، چه زود عید گذشت، عیدی نبود مرا – سید مسعود

گفتی، چه زود عید گذشت، عیدی نبود مرا.
قصه های ناگفته ای، دلگیر بود مرا.
هرچه خواندم، نفسی شب بود و داغ دل.
اشک زمین، تعنه آسمان شبگیر بود مرا.
عشق آباد
شنبه
پنجم عید
ساعت ۱۰:۴۶ شب
:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *