هنوز ناز های تو، در خانه‌ای چشمم باقیست – سید مسعود

هنوز ناز های تو، در خانه‌ای چشمم باقیست
هنوز قصه های گمشده تو، بر برگ های دلم جاریست
هنوز حرف های تو از س و ش،
با خنده های شرمگین و نمکین
در دامن شب های شعر سنگ گفتنیست
هنوز همان درد های سنگ، در سکوت حلقه یاران شب
چه غمین در آستان خدا، به در مولا، خواندنیست
هنوز جنون خدا داد پر درد من، از تباردرد، سراپا درد من
به یاد نیم زبان مست، شبگرد من، ماندنیست
فریاد من همان ناله، شکستن یک قطره آب است.
خشکیدن یک شاخ درخت، قصه کوچیدن نسرین و شراب است
کز هوای می و ساقی، از آسمان سکوت زده خاکی،
از ناز تو، از مهر تو،از جان تو خالیست.
الا ای زخم من، ای درد من، ای ساز مرگ من؛
مرا بخوان به درد خویش که شب را زمزمه سحر باقیست
عشق آباد
دوشنبه
29 _10_2018
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *