Posted in عطا محمد انیق اشرفی

نوارِ زندگی – عطا محمد انیق اشرفی

نوارِ زندگی در سفرم به کویِ او، رویِ قطارِ زندگی روز و شبم به رفتن و، گشت نثارِ زندگی آمده ام به خویِ زشت، عادتِ…

Continue Reading...
Posted in عطا محمد انیق اشرفی

نه کاری من برایت کرده بودم – عطا محمد انیق اشرفی

نه کاری من برایت کرده بودم ولی از تو شکایت کرده بودم پشیمانم خدا یا، پیش درگاه نه جانم را فدایت کرده بودم “عطا محمد…

Continue Reading...
Posted in عطا محمد انیق اشرفی

نقطه ی درمان – عطا محمد انیق اشرفی

نقطه ی درمان هرگاه غم افزوده شد ارمان تو کردم یاد از خم ابرو و دو چشمان تو کردم ای زیب دو عالم که به…

Continue Reading...
Posted in عطا محمد انیق اشرفی

نقشِ وجود – عطا محمد انیق اشرفی

نقشِ وجود چون روشنی یِ رفت شبِ تار بجا ماند از صاحبِ دل ها همه گفتار بجا ماند غافل نشو ای دوست، که زینجا برویم…

Continue Reading...
Posted in عطا محمد انیق اشرفی

نقطه ی حرف – عطا محمد انیق اشرفی

نقطه ی حرف با جهان من همچنان از نقطه پیدا آمدم نقطه ها بسیار دیدم با الفبا آمدم بر سرِ کوهای عشقش دیده ام من…

Continue Reading...
Posted in عطا محمد انیق اشرفی

نظرگاهِ عشق – عطا محمد انیق اشرفی

نظرگاهِ عشق دو عشقست این بدانی، ای برادر مجازی و حقیقی، هر دو در بر مجازی درد و غم دارد فراوان حقیقی شورو مستی دان…

Continue Reading...
Posted in عطا محمد انیق اشرفی

موجِ خروشان – عطا محمد انیق اشرفی

موجِ خروشان ما پیروِ یزدانیم، اشعار نمیدانیم جز حرفِ دل عاشق، از لوح نمیخوانیم زینجا تو برو شاعر، اندر گروِ خود باش مستانه و شیداییم،…

Continue Reading...
Posted in عطا محمد انیق اشرفی

مهر دل – عطا محمد انیق اشرفی

مهر دل هر رازِ زندگی ی هویدا نمی شود آگاهِ چشمِ کورِیِ، بینا نمی شود شب های تار گر به تمنا سحر شود یک طفلِ…

Continue Reading...
Posted in عطا محمد انیق اشرفی

مرجعِ دیدار – عطا محمد انیق اشرفی

مرجعِ دیدار من حق بگفته هرکه سرِ دار می شود منصور اوست یا که گنهگار می شود؟ چون من بوَد یکی و دگر من منش…

Continue Reading...
Posted in عطا محمد انیق اشرفی

مهتابِ دو عالم – عطا محمد انیق اشرفی

مهتابِ دو عالم جانِ منی این جان همه قربانِ تو باشد مهتابِ دو عالم رخِ تابانِ تو باشد هردم که بخواهی سر آشفته یِ جانم…

Continue Reading...